Kontakt os pr Tlf.
+45 40290789

Vedtægter

Vedtægter for Silkeborg El & Svæv.

14. udgave, af den 4. marts – 2020.

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Silkeborg El & Svæv. Foreningen er oprettet den 7. oktober 1996 under navnet Silkeborg El og Svæv og er hjemmehørende i Silkeborg Kommune.

§ 2 FORMAL

Foreningens formål er at udøve flyvning med elektro- og svævemodeller, herved forstås modelfly uden forbrændingsmotor(er). Formålet skal tilgodese:

 – at kendskabet til modelflyvning udbredes.
 – at der er et godt socialt klima både under flyvning, såvel også på flyvepladsen, som i foreningens hus.
 – at der opnås den bredest mulige deltagelse fra alle aldersgrupper i aktiviteter og arrangementer.

§ 3 MEDLEMSKAB

Alle interesserede kan optages som medlemmer.
Foreningen har følgende medlemskategorier:

A : Aktive medlemmer – A-Medlem: A-V= Voksne over 18 år og A-U= Unge under 18 år
I-V: Indendørs vinter flyvning-Voksne over 18 år – (man skal være medlem af en anden klub samt MDK)
I-U: Indendørs vinter flyvning-Unge under 18 år –  (man skal være medlem af en anden klub samt MDK)
P : Passive medlemmer.

Et medlemskab går fra 1. januar til 31. december. (Indendørs vinterflyvning fra 1.okt. til 1.april)
Ved indmeldelse efter den 1.Juli, betales der kun halvt årskontingent. (gælder kun A-medlemmer)
Medlemskabet er en realitet ved besiddelse af en gyldig kontingent-kvittering. (Bankoverførsel eller lignende)
A-V medlemmer betaler fuldt kontingent, A-U medlemmer betaler 50 % af A-V kontingent. Alle A-medlemmer over 14 år har stemmeret. A-medlemmer kan flyve fra foreningens flyveplads samt til foreningens øvrige arrangementer, såfremt det til en hver tid gældende Flyvepladsreglementet følges.
I-V medlemmer betaler 50% af et A-V kontingent og I-U medlemmer betaler 50% af et A-U kontingent. (ingen stemmeret)
P-medlemmer er passive medlemmer, de betaler en fjerdedel  A-V kontingent og har ingen stemmeret. P-medlemmer har ingen valgbarhed til foreningens bestyrelse. P-medlemmer må ikke flyve fra foreningens flyveplads eller til foreningens øvrige arrangementer.

Det påhviler det enkelte medlem at informere kassereren, hvis der ønskes at skifte medlemskategori.
Der kan kun skiftes fra A til P-medlemskab, med virkning fra påbegyndelsen af et nyt medlems år.
Skiftet fra P til A-medlemskab kan ske i løbet af et medlems år, ved betaling af differencen mellem årskontingentet for P- og A-medlemskabet. A-medlemskabet er en realitet ved besiddelse af en gyldig kvittering for denne betaling.
Bestyrelsen kan efter enstemmig beslutning ekskludere et medlem, hvis foreningens vedtægter eller regler herunder også flyvepladsregler ikke overholdes, eller medlemmet handler i strid med eller på anden måde modarbejder foreningens formål, eller bevidst skader foreningens eller dennes medlemmers anseelse.
Et ekskluderet medlem kan indanke eksklusionen for den førstkommende generalforsamling, som skal behandles som et særskilt punkt på dagsordenen. Ved udmeldelse eller eksklusion tilbagebetales der ikke restkontingent.

§ 4 BESTYRELSE

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer inklusiv formanden, til at forestå den daglige ledelse samt tilrettelæggelsen af foreningens arrangementer.

Endvidere kan en ungdomsrepræsentant deltage i bestyrelsesarbejdet, for ungdommens fremme i foreningen, dog uden stemmeret i bestyrelsen.

Medlemmer til bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, således at der på lige årstal vælges 2 medlemmer og på ulige årstal 2 medlemmer. Formanden samt to bestyrelsessuppleanter vælges af generalforsamlingen hvert år.

Generalforsamlingen vælger endvidere to revisorer og en revisorsuppleant for et år ad gangen.

Valgbar til bestyrelsen og som revisor er ethvert aktivt A medlem, der er fyldt 18 år. Revisor l revisorsuppleant kan ikke være bestyrelsesmedlem. Revisor samt revisorsuppleant kan også vælges udenfor A medlemskredsen, såfremt de er fyldt 18 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer. Konstitueringen skal ske senest 4 uger efter generalforsamlingen.  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand. l tilfælde af formandens forfald, indtræder næstformanden i hans sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Vedtagelser i bestyrelsen kræver almindeligt stemmeflertal

l tilfælde af stemmelighed indenfor bestyrelsen er formandens eller ved dennes forfald, næstformandens stemme afgørende. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

Formanden eller næstformanden samt et bestyrelsesmedlem, har i forening tegningsretten for Silkeborg El & Svæv. Bestyrelsen kan skriftlig uddelegere tegningsretten for et specifikt område. (eks. tegningsretten på hal tider til indendørs flyvning)

§ 5 REGNSKAB

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Revisorerne skal skriftligt kommentere regnskabet.

Alle i bestyrelsen skal underskrive det reviderede regnskabet.

§ 6 GENERALFORSAMLING

Hvert år i marts afholdes ordinær generalforsamling, der er foreningens øverste myndighed, og som med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer, kan træffe alle afgørelser vedrørende foreningen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Alle A medlemmer over 14 år, der har været medlem af foreningen i minimum 2 måneder, har stemmeret til generalforsamlingen.

Valg af personer til tillidsposter sker ved skriftlig, hemmelig afstemning. Øvrige afstemninger foretages ved skriftlig, hemmelig afstemning, såfremt et medlem kræver det.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med mindst 30 dages varsel, og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt indsendt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.  Såfremt der er indkomne forslag, skal en endelig dagsorden offentliggøres til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse l dagsorden skal udsendes pr. brev eller e-mail eller offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning og godkendelse heraf.
 4. Kassereren fremlægger det af revisorerne reviderede regnskab og godkendelse heraf.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontigent.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
 10. Valg af to revisorer.
 11. Valg af en revisorsuppleant.
 12. Eventuelt. (forslag kan ikke bringes til afstemning)

§ 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når minimum 25 % af medlemmerne giver skriftligt udtryk herfor.

l sidstnævnte tilfælde, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 30 dage efter modtagelsen af begæringen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§ 8 VEDTÆGTSÆNDRING

Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamling og skal vedtages af et flertal på minimum 2/3 af de fremmødte. Derefter skal de godkendes af Silkeborg Kommune.

§ 9 OPLØSNING AF FORENINGEN

Opløsning af foreningen skal vedtages af et flertal på minimum 2/3 af de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 1 måneds mellemrum.

Silkeborg El & Svæv hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke medlemmer af foreningen herunder dennes bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Materiel bortloddes ved auktion og likvide midler overføres til Silkeborg Kommune, disse midler skal anvendes til kulturelle formål.

Disse vedtægter træder i kraft ved vedtagelsen.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamling onsdag d. 4. marts – 2020.