Kontakt os pr Tlf.
+45 40290789

Flyvepladsregler

Flyvepladsreglement, 4. udgave, april 2012.

Enhver, der færdes eller opholder sig på flyvepladsen eller tilkørselsvejene til denne, har pligt til at rette sig efter nedenstående regler. Luftrummet må benyttes til flyvning med radiostyrede modelfly, når det sker i overensstemmelse med dette flyvepladsreglement, Statens Luftfartsvæsens bekendtgørelse nr. BL9-4 samt MDK’s vedtægter (Modelflyvning DanmarK).

Modeltyper:

* Der må kun flyves med svæve- og elektromodeller. Modeller kan af medlemmer afvises såfremt modellen findes væsentlig generende lydmæssigt.

* Der er mulighed for flyvning med brændstof-drevne modeller i forbindelse med stævner, og kun i henhold til de af Silkeborg Kommunes Teknisk Forvaltning stillede flyvetider. Der skal søges særskilt tilladelse ved afholdelse af stævner.

Parkering:

* Biler, motorcykler, knallerter, cykler og lignende må kun parkeres på de anviste pladser. Der henstilles til at der parkeres op langs siden af klubhuset, og umiddelbart foran dette. Det er ikke tilladt at parkere langs tilkørselsvejen, fra det levende hegn og op til P-pladsen ved klubhuset. Dette for at holde indflyvning fra østlig retning fri for forhindringer, og for at undgå potentielle skader på køretøjer.

Færdsel:

* Bortset fra nødvendig kørsel i forbindelse med græsslåning og vedligeholdelse, er al kørsel på banen forbudt.

* Unødig færdsel udenfor flyvepladsens område er forbudt.

* I tilfælde af landing udenfor flyvepladsen (udelanding), skal hjemhentning foregå under iagttagelse af det størst mulige hensyn til afgrøder og lign. Evt. erstatningskrav fra naboer i forbindelse med hjemhentning efter udelanding er foreningen uvedkommende.

Pladsorden:

* Det er ethvert medlems pligt at sørge for orden på pladsen og tilkørselsvejene. Affald af enhver art skal puttes i den dertil opstillede skraldespand, eller tages med hjem.

* Sidste mand der forlader klubhuset sørger for at stille stole på plads, feje gulvet, lukke vinduer, slukke lyset samt slukke hovedafbryder til ladeskinner. Både indendørs og udendørs skal nøgler fra hovedafbrydere fjernes. Sørg for at huset er låset forsvarligt af.

Ophold:

* Tilskuere og gæster skal opholde sig bag eventuel tilskuerafspærring eller på et af et medlem anvist sted. Mindre børn skal være under opsyn af voksne. Hunde skal holdes i snor.

* Ved flyvning skal de udøvende medlemmer bære foreningens medlemskort synligt.

Flyparkeringsområde og pilotstandplads:

* Flyparkeringsområde og pilotstandplads/pilotfelt udpeges af et medlem, under hensyntagen til sikkerhed.

Radiosikkerhed:

* Der må kun benyttes CE godkendt radioudstyr på 27, 35 og 40 MHz samt 2,4 GHz,

dvs. max 100mW e.r.p. Foreningen fraråder dog af sikkerhedsgrunde at anvende 27MHz, da der er for mange forstyrrelser i dette frekvensområde.

* Frekvenskontrol skal altid benyttes i form af tavle placeret lige inden for døren i klubhuset. Når der tages et frekvenskort fra tavlen isættes i stedet ens eget MDK kort samme sted. Dette gælder også piloter der flyver med 2,4 GHz.

* Efter endt flyvning skal senderen slukkes. Hvis flere piloter deler frekvens, skal frekvenskortet afleveres i tavlen efter endt flyvning, alternativt afleveres til en anden pilot med samme frekvens. Husk at skifte MDK kort i kortholderen.

* I forbindelse med kontrol af senderrækkevidde skal senderen forblive på pladsen, mens modellen med modtager bæres ud på afstand.

* Overtrædelse af frekvenskontrollen vil blive betragtet som en grov regelovertrædelse, som i gentagelsestilfælde kan føre til eksklusion af foreningen.

* Frekvens kortet skal sættes tilbage i tavlen inden flyvepladsen forlades. Husk dit MDK kort.

Flyveregler:

* Der må flyves i tidsrummet 08:00 til 22:00 alle ugens dage.

* Ved solo-flyvning skal medlemskab af foreningen samt MDK foreligge.

* Flyvning over foreningens eget klubhus, parkeringsområde, tilskuerplads og pilotfelt må under ingen omstændigheder finde sted.

* Flyvning over anvendte hundetræningsarealer må ikke forekomme. Dog må der flyves i nordlig og vestlig retning i forhold til landingsbanen, selvom hundetræning pågår.

* Ethvert medlem har ret og pligt til at påtale forsætligt uansvarlig flyvning, eventuel foretage indberetning til bestyrelsen. Gentagne tilfælde af uansvarlig flyvning kan føre til at medlemmet kan blive ekskluderet af foreningen.

* Start og landing skal foregå under hensyntagen til vind, sol, tilskuerområde, anvendte hundetræningsarealer, flyparkeringsområde og pilotstandplads.

* Piloter der starter og lander skal tydeligt tilkendegive dette overfor andre flyvende piloter med beskeden: “Der lettes” eller “Der landes”.

* I tilfælde af nødlanding skal piloten ved høje råb gøre andre piloter og eventuelle tilskuere opmærksom på situationen, således at passende forholdsregler kan tages. Hvis en pilot råber “Nødlanding” skal alle give plads til denne i luften og på banen.

* Gæstepiloter skal have starttilladelse af et medlem og være bekendt med foreningens flyvepladsreglement. Udenlandske gæstepiloter skal være tilknyttet en national modelflyve organisation og være i besiddelse af en i deres hjemland gyldig modelflyveforsikring forsynet med udlandspåtegning.

* En pilot, som overlader en anden pilot at flyve sin model, kan ikke kræve denne pilot til ansvar, såfremt der sker skade på modellen som følge af uheld.

* Ved afholdelse af konkurrencer, stævner og lign. udpeges der en flyveleder, og der vil gælde særlige flyveregler, som bekendtgøres i hvert enkelt tilfælde. Flyvelederens instrukser skal ubetinget følges.

* Når der flyves instruktørflyvning (lærer/elev) skal der vises hensyn, og der må ikke flyves imens der er elevflyvning i gang, med mindre instruktøren giver lov dertil.

Kun piloter med A-certifikat må flyve som instruktør. Nye piloter kan flyve op til 3 gange sammen med instruktør uden medlemskab, derefter skal den “nye” pilot indmeldes i Silkeborg El- og Svæv samt Modelflyvning Danmark.

Gyldighed:

* Såfremt foreningens sikkerhedsrepræsentant / bestyrelse finder det sikkerhedsmæssigt nødvendigt kan reglementet ændres.

Sikkerhed:

* Enhver er ansvarlig for sin egen sikkerhed. Såfremt et medlem skønner det nødvendigt, skal der udpeges en sikkerhedsrepræsentant for dagen. Retningslinjer fra denne person skal overholdes.

* Foreningen Silkeborg El & Svæv kan ikke gøres ansvarlig for skader på modeller, personer eller genstande på eller i forbindelse med foreningens arealer.

God flyvning!!!

Silkeborg El & Svæv

Senest opdateret: Onsdag, 29. marts 2012